THIẾT BỊ CHỤP HÌNH LIVESTREAM VÒNG 360

GIAN HÀNG ẢNH 360 BÀN XOAY TRỰC TIẾP / THIẾT BỊ CHỤP HÌNH LIVESTREAM VÒNG 360

GIAN HÀNG ẢNH 360 BÀN XOAY TRỰC TIẾP / THIẾT BỊ CHỤP HÌNH LIVESTREAM VÒNG 360…80cm, 120cm,240cm – 3,6,12 người đứng – 150kg, 400kg,900kg